Ông Đinh La Thăng: ‘Quyết định kỷ luật tôi là có lý, có tình”